Όροι και Προϋποθέσεις ΧρήσηςΠνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Δ.Λ. Design Ι.Κ.Ε. (Δe_Λab) και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναφορά στο υλικό του παρόντος site χωρίς την ταυτόχρονη αναφορά του λογοτύπου της Δ.Λ. Design Ι.Κ.Ε. (Δe_Λab).


Σε περίπτωση οπιασδήποτε διαφωνίας σας προς οποιονδήποτε εκ των παρακάτω όρων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μέσω email με το νομικό τμήμα στο legal@thelab.design.Terms and Conditions of UseCopyright

Any material, trademark or other intellectual property of this site is an asset of D. L. Design PC (Δe_Λab) and is subject to applicable copyright law, with the exception of the expressly recognized rights of third parties. Reproduction, conversion / copying / renting / borrowing / transmission and broadcasting without permission is prohibited. Exceptionally, individual storage and copying of content on a single device for strictly personal use is permitted, without the intention of commercial or other exploitation and always subject to the indication of the source of its origin, without this in any way granting intellectual property rights.

Any reference to the material in this site is prohibited without simultaneous reference to the logo of D. L. Design PC (Δe_Λab).


In case of any disagreement with any of the following terms please contact the legal department at legal@thelab.design.

Terms and Conditions of UseCopyright

Any material, trademark or other intellectual property of this site is an asset of D. L. Design PC (Δe_Λab) and is subject to applicable copyright law, with the exception of the expressly recognized rights of third parties. Reproduction, conversion / copying / renting / borrowing / transmission and broadcasting without permission is prohibited. Exceptionally, individual storage and copying of content on a single device for strictly personal use is permitted, without the intention of commercial or other exploitation and always subject to the indication of the source of its origin, without this in any way granting intellectual property rights.

Any reference to the material in this site is prohibited without simultaneous reference to the logo of D. L. Design PC (Δe_Λab).


In case of any disagreement with any of the following terms please contact the legal department at legal@thelab.design.